top of page

Onderzoek

De praktijk biedt uitgebreide mogelijkheden voor diagnostisch onderzoek om zo een beter beeld te krijgen van klachten en persoonlijk functioneren. Daarnaast kunnen wij met diagnostisch onderzoek de beste aanpak voor een eventuele behandeling bepalen.

Intelligentie onderzoek

Een intelligentie onderzoek (IQ-test), geeft een beeld van het algemeen verstandelijk niveau van uw kind. Er worden daarnaast enkele algemene cognitieve vaardigheden in kaart gebracht zoals verbaal begrip, visueel ruimtelijk inzicht en snelheid van informatieverwerking.
Het resultaat kan gebruikt worden voor verschillende doeleinden:

 • Als second opinion onderzoek bij tegenvallende resultaten van toetsen zoals bijvoorbeeld de Cito eindtoets.

 • Als schoolkeuze onderzoek. Welk niveau sluit het beste aan op de capaciteiten van uw kind?

 • Bij tegenvallende leerresultaten. Waardoor kunnen de problemen worden verklaard? Zijn er bijzonderheden in het profiel te zien?

 • Bij vermoedens van bovengemiddelde intelligentie, hoogbegaafdheid en/of onderpresteren.

 • Als hulpmiddel bij het afstemmen van de juiste manier om met uw kind om te gaan. Het onderzoek geeft een goed beeld van alle capaciteiten van uw kind.

 • Bij de keuze voor een passende behandeling.

 

Het onderzoeksverslag bevat niet alleen de intelligentie scores, maar ook een observatie, profielanalyse, conclusie en eventueel praktische aanbevelingen waarmee u thuis of op school verder kunt. Het intelligentie onderzoek duurt ongeveer 1½ uur. Het is mogelijk de test in twee keer af te nemen. De meeste kinderen vinden het een erg leuk onderzoek om te doen.

Persoonlijkheidsonderzoek

 

Persoonlijkheidsonderzoek kan helpen inzicht te krijgen in het sociaal emotionele functioneren met als doel de ontwikkeling gericht te kunnen stimuleren. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld zelfbeeld, inleving, sociaal gedrag kunnen worden onderzocht. Daarnaast kan de aanwezigheid van specifieke klachten worden bekeken. Bijvoorbeeld of er sprake is van een diagnose zoals Aandachtstekortstoornis, Angststoornis, Autismespectrum stoornis.

Het onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten, gesprekken met betrokkenen en/of (spel)observatie. Het totale onderzoek neemt ongeveer drie uur in beslag. Na evaluatie van het resultaat wordt een uitgebreid verslag meegegeven.

Behandeling en begeleiding

 

Er zijn geen standaard oplossingen en er is een ruime keuze aan behandelmethodes. Ieder kind vereist een unieke aanpak om zijn of haar mogelijkheden optimaal te benutten.

Redenen voor behandeling kunnen zijn:

 • Problemen met een specifieke oorzaak, zoals bijvoorbeeld bij ADHD, Autisme of hechtingsproblemen.

 • Problemen met een onduidelijke oorzaak, zoals bijvoorbeeld bij (faal)angst, somberheid, opstandig/agressief gedrag.

 • Klachten door een ingrijpende gebeurtenis of i.v.m. lichamelijke problemen.

 • Problemen in het gezin of op school, zoals bijvoorbeeld bij echtscheiding, onvoldoende weerbaarheid of pestgedrag.

 • Leerproblemen, zoals bijvoorbeeld concentratie/motivatieproblemen of onderpresteren bij hoogbegaafdheid.

 

Tijdens de behandeling wordt uitleg gegeven over de problematiek en er wordt gewerkt met diverse oefeningen en opdrachten. De sterke kanten van de kinderen worden ingezet. Ouders, betrokken instellingen en/of school worden nauw betrokken bij de behandeling om zo de beste resultaten te boeken.

Behandeling jonge kinderen

 

Bij de behandeling van jonge kinderen wordt o.a. gebruik gemaakt van kindertherapeutische communicatie. Er wordt gewerkt met verschillende kindertherapeutische interventies zoals spel, sensorische oefeningen, tekenen, oefeningen, verhalen schrijven, visualisatie en imaginaties. Er is dan ook allerlei projectiemateriaal aanwezig, zoals knuffels, playmobile, muziek en kleurpotloden. Maar ook leuke gezelschapsspellen en therapeutische kaartspelletjes.

Kinderen vinden de behandeling vaak heel leuk, omdat ingespeeld wordt op wat er op dat moment in hun wereld speelt. Ze vinden het fijn als er op een respectvolle en speelse manier naar ze geluisterd wordt en zijn dan ook gemotiveerd om aan hun probleem te werken. Als onderdeel van de therapie is het ook mogelijk uw kind thuis in zijn/haar eigen omgeving of op school te laten observeren en/of behandelen.

Behandeling jongeren en jongvolwassenen

 

Een aantal voorbeelden van behandelprogramma’s zijn:

 • Sociale vaardigheidstraining: ‘Samen denken, samen doen’.

 • Cognitieve vaardigheidstraining: Helpend en in oplossingen leren denken.

 • Agressieregulatietraining: ‘Hoe word ik minder boos?’.

 • Weerbaarheidstraining: Hierbij staat de Ik-ontwikkeling en Ik-versterking centraal.

 • Prop training: Willekeurige problemen aanpakken d.m.v. positief denken.

 • Cogmed Werkgeheugen Training: Trainen van het werkgeheugen, waardoor het concentratievermogen kan verbeteren.

 • EMDR: Verwerken van trauma’s.

 • ACT therapie; accepteren van situaties.

 • Schematherapie; inzicht in gedrag en inzetten van sterke kanten. 
   

Opvoedingsondersteuning

 

Naast hulp aan het kind kan ook ondersteuning aan ouders geboden worden. Opvoeden is een kunst op zich. Soms worden situaties te gespannen in een gezin. Het kan enorm opluchten om eens van gedachten te wisselen met een onbekend persoon.

Opvoedingsondersteuning bestaat voor een groot deel uit het aanreiken van handvatten en praktische tips om situaties beter onder controle te krijgen, zodat het leven in een gezin met minder strijd verloopt.
Verwacht geen kant-en-klare-oplossing voor een probleem, maar wel blikverruiming, kennis en ondersteuning bij de opvoeding.

bottom of page